shanju logo

Shanju Shanghai:
Low Tables

中文

low halfround table
low tablelow table
low tablelow table
 
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art

Shanghai, China
tel: (86) 21-5160-5212
shanju@chinese-furniture.com