shanju logo

Shanju Shanghai:
Large Tables

中文

altar tablepainting table

trestle tabletrestle table
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art

Shanghai, China
tel: +86 139 1819 1177
shanju@chinese-furniture.com