shanju logo

Shanju Shanghai:
Stone Tables

中文

stone table
large stone table
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art


Shanghai, China
tel: +86 139 1819 1177
shanju@chinese-furniture.com