shanju logo

Shanju Shanghai:
Stone Tables

中文

stone low table

stone scroll table

large stone table
 
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art


Shanghai, China
tel: (86) 21-5160-5212
shanju@chinese-furniture.com