shanju logo

Shanju Shanghai:
Stone Basin

中文

stone basin

stone basin

stone basin
stone basin
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art

Shanghai, China
tel: (86) 21-5160-5212
shanju@chinese-furniture.com