shanju logo

Shanju Shanghai:
Nanmu Wood Objects

中文

nanmu altar table
nanmu tablenanmu half table
nanmu tablenanmu half table
nanmu footrestnanmu brazier stand
nanmu brazier standnanmu window panel
 
 
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art

Shanghai, China
tel: (86) 21-6282-2305
shanju@chinese-furniture.com