shanju logo

Shanju Shanghai:
Hongmu Objects

中文

hongmu trayhongmu table stand
hongmu table standhongmu mirror frame

hongmu lanternhongmu chandelier

hongmu deco chairhongmu deco chair
hongmu halfround tablehongmu stool
hongmu mirror standhongmu round stand
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art

Shanghai, China
tel: (86) 21-5160-5212
shanju@chinese-furniture.com