shanju logo

Shanju Shanghai:
Yokeback Armchairs

中文

yokeback_largeyokeback armchair_pair
 
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art

Shanghai, China
tel: +86 139 1819 1177
shanju@chinese-furniture.com