shanju logo

Shanju Shanghai:
Side Chairs

中文

side chairside chairjumu side chair
side chairside chair
sside chairside chairside chair
side chair_jumu
side chair_kangxiside chairside chair
side chair_minguospindle back side chairside chair
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art


Shanghai, China
tel: +86 139 1819 1177
shanju@chinese-furniture.com