shanju logo

Shanju Shanghai:
Tapered Cabinets

中文
tapered cabinettapered cabinettapered cabinet
tapered cabinettapered cabinettapered cabinet
zhazhen tapered cabinetjumu tapered cabinettapered cabinet
tapered cabinettapered cabinettapered cabinet
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art

Shanghai, China
tel: (86) 21-5160-5212
shanju@chinese-furniture.com