shanju logo

Shanju Shanghai:
Bookcases

中文

bookcasebookcasebookcase
small bookcasesmall bookcasesmall bookcase
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art

Shanghai, China
tel: (86) 21-5160-5212
shanju@chinese-furniture.com