shanju logo

Shanju Shanghai:
Benches

中文

cabriole leg bench
long rectangular stooljumu bench
long bench
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art

Shanghai, China
tel: (86) 21-5160-5212
shanju@chinese-furniture.com