shanju logo

Shanju Shanghai:
Brushpots

中文

huanghuali brushpotnatural huanghuali brushpot

root brushpotnaturalisitic brushpot

naturalisitic brushpotporcelain brushpotsmall lacquer brushpot
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art

Shanghai, China
tel: +86 139 1819 1177
shanju@chinese-furniture.com